Kantoorklachtenregeling

 1. Begripsbepalingen

  In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
  – klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de
  onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een
  overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet
  zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  – klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  – klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

 2. Toepassingsbereik

  a. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Beumer
  Advocatenpraktijk c.q. de aan Beumer Advocatenpraktijk verbonden advocaten.

  b. Iedere advocaat van Beumer Advocatenpraktijk draagt zorg voor klachtafhandeling conform de
  kantoorklachtenregeling.

 3. Doelstellingen

  Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
  – het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een
  constructieve wijze af te handelen;
  – het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  – behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling;
  – medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  – verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en
  klachtanalyse.

 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

  a. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van
  de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van
  toepassing is op de dienstverlening.

  b. De advocaat heeft via de algemene voorwaarden opgenomen welke onafhankelijke partij of instantie
  een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een
  bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

  c. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling die niet zijn
  opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank.

 5. Interne klachtprocedure

  a. De cliënt dient de klacht in binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis heeft genomen
  of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de behandelend advocaat
  dat tot de klacht aanleiding geeft. De klacht wordt doorgeleid naar mr. K. Beumer, die optreedt als
  klachtenfunctionaris. Indien een klacht na het verstrijken van de voornoemde periode van drie
  maanden is ingediend, kan de klachtenfunctionaris besluiten de klacht niet in behandeling te nemen.
  De klachtenfunctionaris zal de cliënt in dat geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht
  schriftelijk informeren over het al dan niet in behandeling nemen van de klacht.

  b. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht
  en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de
  klacht.

  c. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na
  tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

  d. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet
  met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van
  de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

  e. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van
  het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

  f. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en
  degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 6. Geheimhouding en kosteloze behandeling

  a. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding
  in acht.

  b. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 7. Verantwoordelijkheden

  a. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

  b. Degene over wie is geklaagd, houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en
  een mogelijke oplossing.

  c. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

  d. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 8. Klachtenregistratie

  a. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

  b. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.