Nieuws

12 June 2019
Partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar

Nadat in december 2018 de Tweede Kamer akkoord was gegaan, heeft, op 21 mei jl., nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. Het is de verwachting dat deze wet in werking zal treden per 1 januari 2020. In dit artikel zetten wij voor u op een rij wat er precies gaat veranderen na de inwerkingtreding van deze wet.

De voornaamste wijziging is de duur van de partneralimentatie. In de nieuwe wet wordt de termijn verlaagd van twaalf jaar naar maximaal vijf jaar. Het uitgangspunt is dat een partneralimentatieverplichting wordt vastgesteld voor een periode die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, maar met een maximum van vijf jaren. Het is dus ook mogelijk dat de partneralimentatie voor een kortere duur wordt vastgesteld. En als partijen in onderling overleg afspraken maken over de partneralimentatie kunnen zij ook een andere termijn overeenkomen.

De wijziging van de duur van de partneralimentatie is ingegeven door de wens van de regering om de financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen. Het is, zo stelt de regering, goed als partners die op het moment van scheiding niet economisch zelfstandig zijn, ernaar streven dat binnen een redelijke termijn alsnog te worden. En daarbij past volgens de regering een kortere alimentatietermijn, omdat dit een alimentatiegerechtigde zal stimuleren om sneller financieel onafhankelijk te worden.

Omdat het de verwachting is dat het voor bepaalde groepen alimentatiegerechtigden niet makkelijk zal zijn om binnen maximaal vijf jaar een dusdanig inkomen te verwerven dat zij volledig in hun eigen kosten van levensonderhoud kunnen voorzien, zijn er in de wet drie uitzonderingen opgenomen. In de hierna genoemde uitzonderingsgevallen zal er nog wel voor een langere periode een alimentatieverplichting vastgesteld worden:

 1. Als op de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend wordt het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde tien jaar jonger is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting als de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De alimentatietermijn bedraagt in die gevallen dus maximaal tien jaar.
 2. Als de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970 en meer dan tien jaar jonger is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, en het huwelijk op de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding langer dan vijftien jaar heeft geduurd, eindigt de alimentatieverplichting na tien jaar.
 3. Als de kinderen die uit het huwelijk zijn geboren nog niet allemaal de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt, eindigt de alimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar bereikt.

In het geval zich meer dan één uitzonderingssituatie voordoet, geldt de langste termijn.

Voor schrijnende gevallen, waarin beëindiging van de partneralimentatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd, is in de wet een hardheidsclausule opgenomen. In die gevallen kan de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde de alimentatietermijn verlengen.

De invoering van de wet heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen. Voor alimentatieverplichtingen die zijn vastgesteld voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet en in zaken waarin het verzoekschrift tot echtscheiding of wijziging van de partneralimentatie voor die datum is ingediend, blijft de twaalfjaarstermijn gelden. De nieuwe termijn is alleen van toepassing in zaken waarbij het verzoek tot echtscheiding op of na de datum van inwerkingtreding van de wet is ingediend dan wel op alimentatieverplichtingen die op of na die datum tussen partijen overeengekomen worden.

Indien u naar aanleiding van bovenstaand artikel vragen hebt, of meer informatie wenst over echtscheiding en/of alimentatie, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 010 – 501 89 50 of per e-mail via info@beumeradvocaten.com.

 • 01 November 2019

  Erfrecht specialiste aanwezig bij Beumer Advocaten tijdens Dag van de Erfenis

    8 november aanstaande is het de Dag van de Erfenis. De Dag van de Erfenis is ontstaan uit een initiatief van de vFAS, vereniging van Advocaat- en Erfrechtspecialisten, en de VMN, Vereniging van Mediators in het Notariaat. De advocaten van Beumer Advocaten zijn tevens ook aangesloten bij de vFAS. Met de Dag van de […]

  lees verder
 • 01 November 2019

  Indexeringspercentage alimentatie 2020 gepubliceerd

    Ontvangt of betaalt u alimentatie? Per 1 januari van ieder jaar worden bestaande alimentatieverplichtingen verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Hiermee wordt de alimentatie aangepast aan het prijspeil. Deze indexering is van toepassing op de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Het indexeringspercentage voor 2020 bedraagt 2,5%. U bent ieder jaar opnieuw verplicht de […]

  lees verder
 • 11 October 2019

  Informatiemiddag Beumer Advocaten

  Voor het eerst gaat Beumer Advocaten in samenwerking met DRV Accountants & Adviseurs een informatiemiddag organiseren. Tijdens deze informatiemiddag staan de volgende onderwerpen centraal:   Wet herziening partneralimentatie, met ingang van 01-01-2020 Vermindering aftrek partneralimentatie Waardering van een onderneming bij echtscheiding   Omdat wij het belangrijk vinden dat men goed geïnformeerd wordt over de kwesties/ […]

  lees verder